Regulamin

Niniejszy Regulamin został sporządzony w celu regulacji serwisu BREWNESS.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki, w tym związane z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną, i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego, administratora danych osobowych i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§1.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Operator, Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów serwisu na rzecz Użytkowników serwisu, tj. Szymon Szewczyk prowadzący działalność pod firmą WhiteRavens Szymon Szewczyk, adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Ceglana, nr 6a, lok. 11, NIP 8842542616, REGON 022004788, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,
2) Baza Kont — zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Operatora usług,
3) Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi,
4) Login — prywatna i unikalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta (adres e-mail lub nick),
5) Serwis, Portal – serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym BREWNESS.com,
6) Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu,
7) Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora,
8) Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Operatora,
9) Użytkownik Konta — Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego,
10) Usługi – usługa lub usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.

§2.
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostepnienie narzędzi ułatwiających proces tworzenia piwa domowego.
2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"), poprzez gromadzenie logów serwera www.

§3.
UCZESTNICTWO W APLIKACJI

1. Użytkownikami Serwisu są osoby w nim zarejestrowane.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Operatora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu stosownej opłaty.
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: adresu e-mail i nazwy użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

§4.
DANE OSOBOWE, ICH PRZETWARZANIE I OCHRONA
 PLIKI COOKIES
 LOGI SERWERA

I

1. Administratorem danych osobowych jest Operator, tj. Szymon Szewczyk prowadzący działalność pod firmą WhiteRavens Szymon Szewczyk, adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Ceglana, nr 6a, lok. 11, NIP 8842542616, REGON 022004788, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
2. W celu skorzystania z Usług, a także w toku korzystania z nich, w szczególności wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem, Użytkownik może podawać dane osobowe.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne by skorzystać z Usług Operatora. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe jest świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora.
4. Podane przez Użytkownika dane osobowe, Operator przetwarza zgodnie z wymogami regulacji prawa polskiego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”).
5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika: 1) oznacza następujące czynności Operatora: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie oraz 2) swoim zakresem obejmuje następujące dane osobowe Użytkownika: nazwę Użytkownika w Serwisie oraz jego adres e-mail.
6. Przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Użytkownika w sposób i w zakresie wyżej wskazanych, Operator dokonuje wyłącznie w następujących, ściśle określonych celach:
1) w celu nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, etc.
 – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) w celu prowadzenia marketingu usług własnych oraz wysyłki newslettera Użytkownikom – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny Operatora), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda), art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
7. Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi – podmiot przetwarzający. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług podmiotu przetwarzającego, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania danych osobowych.
9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów przetwarzających – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać: imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego; określenie czynności przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług podmiotu przetwarzającego.
10. W przypadku, gdy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze.
11. Operator wskazuje, że odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług hostingowych dla Serwisu, zapewniający techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, a także podmioty udostępniające: narzędzia do analizy ruchu na stronie, narzędzia do prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
12. Użytkownikowi przysługują w szczególności następujące prawa:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, a także sprostowania, realizowane w sposób zautomatyzowany w formularzu edycji profilu Użytkownika bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze stosownym żądaniem na adres e-mail Administratora: support@whiteravens.pro,
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich przenoszenia oraz usunięcia z Bazy Kont, realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej ze stosownym żądaniem na powołany wyżej adres Administratora.
13. Użytkownik ma także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku gdy dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. W każdym zaś przypadku Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim to przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
14. W sytuacji przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezgodnie z prawem, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych (Generalny Inspektor Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
15. Operator w oparciu o udzieloną przez Użytkownika dodatkową i opcjonalną zgodę, stanowiącą podstawę dla przetwarzania danych osobowych przez Operatora w celu w ustępie 6 pkt 2) tego paragafu wskazanym, ma prawo wysyłać do niego na podany adres poczty elektronicznej informacje marketingowe oraz newsletter. Powyższą zgodę Użytkownik może w każdej chwili odwołać (prawo do wycofania zgody, o którym mowa w art. 7 ust. 3 RODO).
16. Okres przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane zależy od:
1) w przypadku ich przetwarzania dla celów świadczenia Usług przez Operatora – od czasu potrzebnego na ich realizację na rzecz Użytkownika, zaś po zakończeniu ich świadczenia – od czasu potrzebnego na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika, który odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń,
2) w przypadku ich przetwarzania dla celów marketingowych – od czasu prowadzenia działań marketingowych przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W celu zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych Użytkowników, Operator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym poprzez protokół szyfrowania (SSL).
18. Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.
19. Do obowiązków Operatora należy:
1) podjęcie przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania danych osobowych i stosowanie przez cały okres trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych, gwarantujących odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych; 2) prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym niezbędnych polityk, rejestrów, wykazów, zbiorów;
3) współpraca, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań;
4) dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego konsekwencji oraz zastosowanych środków zaradczych;
5) zapewnienie by dostęp do danych osobowych posiadały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora, ponadto by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
6) niezwłoczne poinformowanie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym danych osobowych, a przede wszystkim stosownego ich zabezpieczenia, o stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony danych osobowych lub zagrożeniu takim naruszeniem (z określeniem: charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków), o zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania
wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych.
20. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
21. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

II

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

III

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


§5.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Operator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Operator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2. Zawierając umowę z Operatorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
1) przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych osób,
2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych osób, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych osobach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu,
4) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkowników i innych zainteresowanych osób,
5) powstrzymywania się od dostarczenia jakichkolwiek treści (zdjęć, filmów, danych) o charakterze bezprawnym.
3. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.

§6.

ZABLOKOWANIE KONTA

1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych osób.

2. Operator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury określonej w odpowiedniej zakładce serwisu.

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę osób lub Operatora.

6. W przypadku zablokowania Konta przez Operatora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Operatora.

§7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę systemowych danych na Kontach Użytkowników.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

§8.

REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Operatorowi.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 24 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4. Operator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji serwisu. Operator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.BREWNESS.com

2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach serwisu.

4. Warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Operatorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Operatorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, a w przypadku jego zmiany z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.