Regulamin

1. WSTĘP


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w celu regulacji serwisu BREWNESS.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.2. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów serwisu na rzecz Użytkowników serwisu.
 • Baza Kont — zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 • Konto — dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta (email).
 • BREWNESS.com — serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym BREWNESS.com.
 • Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.
 • Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 • Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis.
 • Użytkownik Konta — Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU


1. Przedmiotem działalności serwisu jest udostepnienie narzędzi ułatwiających proces tworzenia piwa domowego.

2. Niezbędnym dla korzystania z serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

3. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.4. UCZESTNICTWO W APLIKACJI


1. Użytkownikami serwisu są osoby w nim zarejestrowane.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu stosownej opłaty.

4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: adres email, a także opcjonalnie pozostałych danych.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,
 • umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych jest BREWNESS.com, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

2. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Osób, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Osobach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie serwisu,
 • nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych zainteresowanych Osób,
 • powstrzymywania się od dostarczenia jakichkolwiek treści (zdjęć, filmów, danych) o charakterze bezprawnym.

3. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.7. ZABLOKOWANIE KONTA


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych Osób.

2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

3. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

4. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury określonej w odpowiedniej zakładce serwisu.

5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

 • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Osób lub Administratora.

6. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.9. REKLAMACJE


1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 24 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.10. PRZEPISY KOŃCOWE


1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.BREWNESS.com

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach serwisu.

4. Warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.